Dues edicions endarrere, la Biennal va néixer per fer que l’art sortís dels museus i arribés a tothom, per explorar la seva (i la nostra) relació amb la natura i per crear un nou paisatge contemporani.

Així, el paisatge andorrà mai ha passat desapercebut dins la mostra. Ni molt menys! Però en aquesta edició, plena de novetats, s’ha convertit en protagonista.

Com? A través del tema triat per a la present Biennal: el shinrin-yoku o ‘banys de bosc’, una pràctica japonesa que ens convida a endinsar-nos en la natura i aprofitar tots els beneficis que aquesta ens brinda.

Tenint en compte el nou emplaçament i el nou format de la mostra, a més de les característiques del país en què vivim, el tema no podia ser un altre. I és que aquest any totes les obres s’han situat a la zona boscosa que envolta el llac d’Engolasters per poder-se veure en conjunt i en un sol dia, fet que converteix la Biennal en l’excusa perfecta per passejar i “perdre’ns” per la natura.

Avui, que tot s’ha accelerat i la gent sembla viure amb presses constants i pagar-ne les conseqüències, el shinrin-yoku pot ajudar-nos a combatre els perjudicis que alguns aspectes de la vida moderna, com ara l’estrès, produeix en la nostra salut. I és que, com bé diu l’immunòleg Qing Li, entre els molts beneficis dels ‘banys de bosc’, s’ha demostrat que “el sistema immune dels arbres reforça les nostres defenses”.

La proposta d’aquest any és que l’espectador es prengui unes hores per a si, s’iniciï en el shinrin-yoku i gaudeixi d’allò que tant l’art com la natura han ofert sempre: la calma, la contemplació i la serenor.

D’aquesta manera, la 3a Biennal Internacional d’Andorra L’ANDART ‘19 ofereix dues experiències: la de l’espectador d’una exposició artística que analitza el missatge i l’obra i la del passejant que es deixa emportar per la bellesa d’allò que l’envolta. Una exhibició que convida a ser revisitada i de la qual esperem tothom gaudeixi, propostes a banda, a la seva manera.

Gràcies a tots els visitants tant d’aquesta com de les anteriors edicions i a tots els artistes, locals i internacionals, que n’han pres part. Sense vosaltres, evidentment, la Biennal no seria el que és.

Com tampoc ho seria sense el suport de les institucions del país i dels nostres patrocinadors. A aquells que formen part d’aquest projecte des del començament i també als que ens donen suport per primera vegada, als més grans i també als petits, moltíssimes gràcies.

Per últim, m’agradaria fer una menció especial a FEDA, que és qui ens cedeix els seus terrenys i instal·lacions per a l’exposició d’aquest 2019 i que, amb aquest gest, ens obre també les portes a descobrir una mica més sobre la història de les Forces Elèctriques d’Andorra.

I ja només em queda una cosa: desitjar-vos, a tots i a totes, una molt bona i enriquidora Biennal!

Pere Moles
Comissari de la L’ANDART

Curator’s greeting

Two editions ago, the Biennial was born to take art out of the museums and bring it within everyone’s reach, to explore its (and our) relationship with nature and to create a new contemporary landscape.

This way, the Andorran landscape has never gone unnoticed during the exhibition. In no way! But in this edition, full of novelty, it has become the main subject.

How? Through the theme chosen for the current Biennial: shinrin-yoku or ‘forest bathing’, a Japanese practice that invites us to delve deep into nature and take advantage of all the benefits it provides.

Taking into consideration the new location and format of the exhibition, as well as the characteristics of the country we live in, the theme could be no other. Because this year all the artworks have been placed in the wooded area that surrounds the Engolasters Lake so they can be seen altogether in one day, which makes the Biennial the perfect excuse to take a walk and “get lost” in nature.

Nowadays, when everything has speed up and people seem to be living in a constant hurry and paying the consequences, shinrin-yoku can help us fight the harmful effects that some aspects of modern life, such as stress, induce to our health. Because, as immunologist Qing Li states, among the many benefits of ‘forest baths’, it has been proven that “the immune system of the trees strengthens our defences”.

This year’s proposal is for the spectators to allocate some hours for themselves, take their first step into shinrin-yoku and enjoy that thing both art and nature have always offered: calm, contemplation and serenity.

This way, the 3rdrd International Biennial of Andorra L’ANDART ‘19 offers two experiences: that of the spectator of an art exhibition who analyses the message and the artwork and that of the person who is out for a walk and gets carried away by the beauty that surrounds them. An exhibition that invites to be revisited and that we hope everyone will enjoy in their own way.

We want to thank all the visitors, from this but also from the previous editions, and to all the artists, local and international, who took part in them. Without you, obviously, the Biennial would not be what it is, as it wouldn’t exist without the support of the country’s institutions and of our sponsors. To those who were part of this project from the beginning and also to the ones that are supporting us for the first time, to the biggest and the smallest ones, thank you very much.

Lastly, I’d like to make a special mention to FEDA, the company that so generously provides the land and facilities for this 2019 exhibition and which, with this gesture, also opens its doors for us to discover a bit more about the history of the Andorran Electric Company.

And there’s just one thing left: to wish you all a delightful and enriching Biennial!

Pere Moles
L’ANDART’s Curator