Symbiosis

Normalment, l’artista multidisciplinari Christo Guelov posa les seves obres al servei de la humanització de les ciutats i de la creació de noves experiències urbanes però, en aquesta ocasió, la seva intervenció s’allunya de les metròpolis i posa el focus en la coexistència dels humans amb la natura.

La missió de la instal·lació immersiva Symbiosis (‘Simbiosi’) no és una altra que la de recordar-nos i reforçar aquesta connexió primordial, que avui dia sembla estar en perill.

És innegable que el nostre hàbitat per excel·lència és la natura i que sense ella no podríem sobreviure. Tot i això, cada vegada semblem estar més allunyats d’ella i l’explotació que en fem, sense cap control i amb no suficients límits, és una causa d’alarma social.

Symbiosis ens demana que ens acostem de nou a la natura i, per a animar-nos a fer-ho, fa visible la poesia que s’hi amaga. La instal·lació invoca la imaginació per crear associacions temporals espontànies en l’observador, generades pels encontres amb els espais creats pels diversos sons i colors.

L’espectador no només contempla les acolorides línies de l’obra, que reforcen l’alçada i la verticalitat del bosc, també les experimenta i les habita temporalment. Quan escoltem les esquelles i cascavells dels animals que pasturen pels prats, sentim que encara queda una certa harmonia en la nostra coexistència amb l’entorn. Ara, Guelov treu aquests sons de context per recordar-nos l’equilibri ecològic que existia en el nostre passat i que ens urgeix recuperar.

Usually, multidisciplinary artist Christo Guelov puts his art works at the service of cities’ humanization and creation of new urban experiences. For this occasion, though, his artistic intervention distances itself from the metropolis and puts the coexistence of humans with nature in the spotlight.

The mission of the immersive installation Symbiosis (Simbiosi) is no other than to strengthen and remind us of this primordial connection, which nowadays seems to be endangered.

It is inarguable that nature is our habitat “par excellence” and that, without it, we could not survive. Even so, we appear to be farther away from it every day and the way we are exploiting it, with no control and without enough limitations, is cause for social alarm.

Symbiosis asks us to revert to our close state with nature and, encourages us to do so and makes visible the poetry that lays hidden in it. The art installation calls upon imagination to create spontaneous temporal associations in the observer’s mind, generated by the encounters with the spaces created by the diverse sounds and colours.

The spectator not only contemplates the colourful lines of the art work, that reinforce the height and verticality of the forest, but also experiments and inhabits them temporarily. When we listen to the bells and rattles of the animals grazing on the meadows, we feel that there’s still some harmony left in our coexistence with the environment. Now, Guelov takes those sounds out of context to remind us about the ecological balance from our past, one that needs urgent recovery.