Obre Ments

Obre Ments és una contribució a l’any Brossa.
Sí que ho és!
És veritat que sovint l’hem vist un pèl anèmica i humil [la contribució], raó per la qual fins a última hora ens va semblar prescindible. Exterminabilis, haurien dit els llatins.
De seguida ens vam adonar que li falta una A, que li sobra una E, que és massa semàntica i plàstica, gens solipsista i 100% previsible. Però bé!, és el que hi ha. Que ningú vegi un fi mofeta en la idea. Vol ser un hommage a Brossa, sí!, però també al botiguer de la Part Alta d’E-E que ens va regalar els carretons outlet i les lletres corpòries, nou en total: B, E, E, M, N, O, R, S i T.
Ens hagués agradat dir-li SOBREN MENTS, més brossià, d’acord, però ens faltaven una S i una N. O EMBENA ROTS, metafísic també, però llavors ens sobrava una A. Així que de manera coral vam decidir el nom del titular: OBRE, que seria com l’arrel quadrada de l’agulla d’enfilar que es va treure de la màniga el mag de Sant Gervasi, i MENTS, que és l’acrònim de Matériaux EN Train de S’envoler (‘Materials aixecant el vol’).
És per això que el nostre poema visual de nou lletres descansa sobre la pols de les restes d’una revolució industrial feta amb carbó i petroli i també amb carretons; pols i restes de quitrà, vidre, formigó i plàstic, brea, cautxú i pintura. Tots en vies de traspassar, tots a punt de s’envoler.

Reunió de Papaia
Andorra, abril de 2019

Obre Ments (‘Mind Opener’) is a contribution to the Brossa Year.
Indeed, it is!
It’s true that we have often seen it a bit anaemic and modest [the contribution], reason why we found it dispensable until the last minute. Exterminabilis, the Latins would have said.
We immediately realised that it’s missing an A, that it has an extra E, that it is too semantic and plastic, not solipsist at all and 100% foreseeable. But well!, it’s what it is. No one should see a mocking purpose in the idea. It wants to be an hommage to Brossa, yes!, but also to the shopkeeper from the Upper Part of E-E (Escaldes-Engordany) who gave us the outlet wheelbarrows and the three-dimensional letters, nine in total: B, E, E, M, N, O, R, S and T.
We would have liked to call it SOBREN MENTS (‘THERE ARE TOO MANY MINDS’), more Brossian, agreed, but we were missing an S and an N. Or EMBENA ROTS (‘BURP WRApPER’), also metaphysic, but then we had an A in excess. So, we agreed as a unison on the name of the tittle: OBRE (‘OPENER’), that will be like the square root of the threading needle that the magician from Sant Gervasi came up with, and MENTS (‘MINDS’), the acronym for Materiaux EN Train de S’envoler (‘Materials flying away’).
That’s why our nine letter visual poem rests over the dust of the remainders of an industrial revolution done with charcoal and petroleum and also with wheelbarrows; dust and leftovers of asphalt, glass, concrete and plastic, tar, rubber and paint. All on their way out, all about to s’envoler.

Reunió de Papaia
Andorra, April 2019