Beyond Walls (‘Més enllà dels murs’)

Després del seu pas per París i abans d’arribar a les següents ciutats que té a l’agenda, Saype ens porta a la L’ANDART ‘19 el seu projecte Beyond Walls (‘Més enllà dels murs’).

En un món que troba polaritzat, l’artista s’ha marcat el repte de crear la cadena humana simbòlica més llarga del món però, sobretot, el de generar un veritable moviment social i promoure l’optimisme i la benevolència entre els ciutadans del planeta.

Amb aquest projecte, protagonitzat per la imatge de diverses mans entrellaçades i unides en un esforç comú, l’artista vol que mirem més enllà dels murs que erigim entre nosaltres, tant els físics com els mentals, amb l’objectiu d’enderrocar-los o, si més no, començar-los a esquerdar.

Beyond Walls no vol negar ni esborrar les diferències que existeixen entre les persones. Lluny d’això, les mans que ens mostra presenten senyals subtils que ens remeten als diversos orígens geogràfics, socials o ètnics, entre altres, de les persones. La universalitat que ens presenta el projecte és la d’una humanitat essencialment plural.

El que defensa el nou projecte de Saype és que, més enllà d’aquesta diversitat, tots els individus mereixem i hem de tenir els mateixos drets civils i de pas. D’aquí la seva missió de traspassar simbòlicament els murs que els humans construïm i que, de fet, tant ens perjudiquen. D’aquí el format d’aquest projecte, que té previst visitar més de 20 països d’arreu del món perquè el seu missatge traspassi totes les fronteres, les físiques i les figurades.

After the unveiling in Paris and before arriving to the next cities on his agenda, Saype brings his project Beyond Walls to L’ANDART ‘19.

In a world where he feels polarized, the artist has embarked on the challenge of creating the longest symbolic human chain in the world but, specially, of producing a true social movement and promoting optimism and benevolence amongst the citizens of the planet.

With this project, starring the image of diverse hands intertwined and united in a common effort, the artist wants us to look beyond the walls we build between each other, both the physical and the mental ones, with the goal of demolishing them or, at least, beginning to open a breach in them.

Beyond Walls doesn’t want to deny neither erase the differences that exist between people. Far from that, the hands shown present subtle signs that adhere to people’s diverse geographical, social or ethnic backgrounds, among others. The universality presented by the project is that of a humanity that is essentially plural.

What Saype’s new project defends is the fact that, beyond this diversity, all individuals deserve and must have the same civil rights and right of way. From here comes its mission to symbolically pierce through the walls that us humans build and which, in fact, harm us so much. From this comes also the format of this project, which is expected to visit more than 20 countries all around the world so its message crosses all borders - the physical and the figurative ones.