Cabin

El projecte de DATA Arquitectura per a la present Biennal s’inspira en l’estètica arquitectònica tradicional japonesa per crear la mínima expressió d’un refugi on trobar aixopluc i repòs en mig del bosc.

Les petites i simples construccions busquen un cert símil amb els salons de te envoltats de natura que poden trobar-se al Japó. Per això s’han triat les ubicacions amb cura, buscant zones privilegiades per a la contemplació del paisatge.

Les estructures estan fetes de fusta de pi, el tipus d’arbre que les envoltarà durant la mostra, i fixades a terra amb una manipulació mínima de l’entorn. El respecte a la natura és bàsic en una obra que vol emmarcar les millors cares d’aquesta i abrigar-nos mentre trobem una estona per connectar-hi i per connectar amb nosaltres mateixos.

El fet que la fusta no hagi estat tractada tampoc és casual, sinó que té la intenció d’emfatitzar les sensacions de trobar-se envoltat de natura a través també del tacte, un sentit que acostuma a quedar oblidat quan ens parem a gaudir del paisatge.

Amb la crítica al ritme trepidant de la societat dels nostres temps, on la immediatesa i la urgència són la normalitat quotidiana, com a missatge de rerefons, aquestes estructures serveixen a DATA Arquitectura per reclamar espais de reflexió, on el temps es pari i l’individu pugui trobar-se de nou a ell mateix. I quin lloc millor que l’espai natural, el lloc d’on venim, per recordar i retornar a les nostres arrels com a éssers humans?

DATA Arquitectura’s project for the current Biennial receives its inspiration from the traditional Japanese architectonic aesthetic to create the minimum expression of a shelter, where one can find refuge and rest in the middle of the forest.

The small and simple constructions look for some comparison with the tea Houses surrounded by nature in Japan. That’s why the locations have been chosen carefully, looking for privileged areas for the landscape contemplation.

The structures are made out of pine wood, the kind of tree that will surround them during the exhibition, and fixed to the ground with a minimal intervention the environment. Respect for nature is essential to an artwork that aims to capture its essence and to protect us while we find a moment to connect with it and with ourselves.

The fact that the wood has not been treated is neither by chance, but has the intention to emphasise the sensations produced by being surrounded by nature also through touch, a sense that is usually forgotten when we stop to enjoy the landscape.

With the critique to the frenetic lifestyle of today’s society, where immediacy and urgency are the daily norm, as a background message, these structures serve DATA Arquitectura to claim reflection spaces, where time stops and the individual can find themselves again. And what better place than the natural space, the place we come from, to remember and come back to our roots as human beings?