Mirror of the heart

Com fa sempre amb les seves intervencions i obres de land art, la iraniana Shirin Abedinirad ha creat Mirror of the Heart #2 específicament per al seu emplaçament a la L’ANDART. El precedent d’aquest treball, Mirror of the Heart, és un projecte de moda conceptual que l’artista multidisciplinària va presentar el 2018 al seu país d’origen.

La porta no pretén ser l’entrada a un lloc nou o desconegut per a nosaltres. La seva funció és fer que ens aturem i, un cop ha captat la nostra atenció, mostrar-nos el passat perquè analitzem el nostre comportament.

Quan ens situem al seu davant, ens trobem enfront de nosaltres mateixos i del paisatge que tenim al darrere. D’alguna manera, un reflex del nostre passat immediat, d’allò que acabem de passar i que potser no hem sabut apreciar. Aquesta realitat se’ns posa al davant, ens confronta i ens fa reflexionar sobre la nostra manera de passar per la vida. D’aquesta manera, la porta es converteix en el mirall del nostre cor i ens facilita la possibilitat de canviar.

Els miralls i els reflexos són recurrents en l’obra internacionalment reconeguda d’Abedinirad. L’ajuden a alterar la nostra percepció de la natura, a desafiar les nostres creences i actituds, a fer-nos qüestionar la relació que tenim amb l’entorn, a jugar amb els conceptes d’espai i temps..., a crear il·lusions i a posar-nos cara a cara amb la veritat.

As she always does with her land art pieces and interventions, Iranian Shirin Abedinirad has created Mirror of the Heart #2 specifically for its location at L’ANDART. The precedent of this work, Mirror of the Heart, is a conceptual fashion project that this multidisciplinary artist presented in 2018 in her country of origin.

The door does not expect to be an entrance to a new or unknown place to us. Its function is to make us stop and, once it has captured our attention, to show us the past so we analyse our behaviour.

When we stand in front of it, we find ourselves facing “our selves” and the landscape that’s behind us. In a way, a reflection of our immediate past, of what we just experienced and maybe didn’t know how to appreciate. This reality stands in front of us, confronts us and makes us reflect on our way of passing through life. This way, the door becomes a mirror of our heart and eases the possibility of change.

Mirrors and reflections are recurring in the internationally recognised art work of Abedinirad. They help her alter our perception of nature, challenge our beliefs and attitudes, make us question our relationship with the environment, play with the concepts of space and time… create illusions and put us face to face with the truth.