Do you look like your dog? (‘T’assembles al teu gos?’)

Els manuals que ens desvelen els secrets de la pràctica del shinrin-yoku ens parlen dels beneficis que els ocells, amb el seu cant, poden aportar a la nostra ment i a la nostra salut. O fins i tot ens aconsellen que parem atenció a la bellesa de petits insectes que puguin passar-nos a tocar, com papallones o libèl·lules.

Però el bany de bosc que suggereix la present Biennal disposa en el camí la visió d’unes altres criatures que no acostumen a aparèixer en aquests manuals o, si ho fan, és en el paper d’acompanyants, més que en el d’objectes de contemplació: els gossos.

Gerrard Gethings ressalta amb les seves instantànies la bellesa d’aquests animals, de vegades èpica, d’altres noble, a voltes còmica… I en aquesta ocasió, cosa poc freqüent en la seva obra, ens els presenta acompanyats dels seus humans.

El fotògraf i pintor no vol que passem per alt, per culpa de l’excés de familiaritat, la bellesa i majestuositat dels animals domèstics. Gethings ens mostra uns éssers complexos, plens de caràcter i pathos. Amb la seva càmera, captura l’ànima i l’expressivitat dels animals, la seva individualitat i la seva herència històrica.

Però amb aquesta sèrie, Gethings plasma molt més: el vincle que crea la convivència entre gossos i humans, un llaç tan estret que, com demostra l’anglès, acaba generant similituds visibles entre els subjectes. Un fort punt de connexió amb el regne animal i la natura que, afortunadament, encara conservem.

The instruction manuals that unveil the shinrin-yoku practice secrets tell us about the benefits birds, with their singing, can bring to our body and mind. Or even recommend us to pay attention to the beauty of the small insects that can pass near by, such as butterflies or dragonflies.

But the forest bath at the centre of the current Biennial promotes, all along its circuit, the imagery of some other creatures that don’t usually appear in the shinrin-yoku writings or, if they do, it’s only in the role of companions, more than that of contemplation objects - dogs.

Gerrard Gethings highlights with his snapshots the beauty of those animals, sometimes epic, others noble, at times comical… and, on this occasion, something not frequent in his artwork, he presents them to us accompanied by their humans.

The photographer and painter doesn’t want us to miss out, because of the excess of familiarity, on the beauty and stateliness of domestic animals. Gethings shows us complex beings, full of character and pathos. With his camera, he captures the soul and expressivity of the animals, their individuality and inheritance.

But with this series, Gethings expresses way more: the bond crated by the cohabitation of dogs and humans, such a tight tie that, as the Englishmen proves, ends up generating visible similarities between the subjects. A strong point of connection with the animal kingdom and nature that, luckily, we still maintain.