Bany de colors en el bosc

Els projectes de TATOTUM estan sempre pensats per als infants i, és clar, aquesta no és una excepció. Tot i que això no significa que els adults no estiguin convidats a interactuar-hi i a gaudir-ne. De fet, Bany de colors en el bosc... Shinrin-yoku amb nens pot ser una excusa perfecta perquè tothom deixi volar la imaginació i experimenti l’entorn des d’una perspectiva que potser no hauríem d’abandonar mai del tot.

En aquesta intervenció, el ‘bany de bosc’ es converteix en una dutxa o, més aviat, en una pluja de colors sensorial. En ella, les olors, els colors i els sons naturals de l’entorn es barregen amb els colors plens de contrastos i els sons i moviments de l’obra, que varien a la voluntat del vent i dels visitants.

En un món cada vegada més tecnològic, on fins i tot els petits pateixen un gran dèficit de temps a l’aire lliure, el valor de la proposta de TATOTUM resideix en la seva intenció: fer que els nens i nenes juguin al bell mig de la natura, es diverteixin amb els estímuls del món que els envolta i multipliquin la realitat gràcies a la seva infinita imaginació.

En el marc d’una societat plena a vessar de pantalles i tecnologia, Bany de colors en el bosc... Shinrin-yoku amb nens reivindica la màgia d’allò que és real.

L’aventura és fora de casa. L’aventura és al bosc...

The projects from TATOTUM are always created for the kids and, of course, this one makes no exception. Even though this doesn’t mean that adults aren’t invited to interact with and enjoy it. In fact, Bany de colors en el bosc... Shinrin-yoku amb nens (‘Colours bath in the forest... Shinrin-yoku with kids’) can be a perfect excuse for everyone to let their imagination fly and experience the surroundings from a perspective we may have never totally abandoned.

In this intervention, the ‘forest bath’ becomes a shower or, rather, a sensorial colours rain. In it, the natural smells, colours and sounds from the environment get mixed with the strongly contrasting colours and the sounds and movements from the artwork, that vary at the wind and the visitors’ will.

In a world that’s becoming more and more technological, where even the little ones suffer from a great deficit of outdoors time, the value of TATOTUM’s proposal lies in its intention: getting the boys and girls to play in nature, have fun with the stimuli of the world that surrounds them and multiply reality thanks to their infinite imagination.

In the context of a society overfloded with screens and technology, Bany de colors en el bosc... Shinrin-yoku amb nens reclaims the magic of what is real.

The adventure is out of the house. The adventure is in the forest…