Wabi-sabi

En aquesta obra, Kardo Kosta explora la bellesa de les coses efímeres, temporals i imperfectes. Ho fa relacionant aquestes característiques del wabi-sabi, l’estètica japonesa que dona nom a la intervenció, amb un concepte sovint tractat per Kosta: la importància del procés creatiu, els seus temps i la seva evolució.

Per tant, es tracta d’una intervenció on cada part del procés és important. Les accions i actituds durant la setmana que Kosta i els seus assistents creatius (els seus nets Thomas Costa Mackern i Nahuel Costa, que a més l’ajuden a combinar el treball de diferents generacions) han passat dins l’espai de treball, així com tots els canvis produïts en el lloc, són tan rellevants com la instal·lació resultant. D’aquí la decisió de capturar cada moment en un registre fotogràfic i de vídeo, per captar el pas del temps i les modificacions dins l’espai.

L’obra utilitza únicament els materials, les textures i els colors propis del paisatge circumdant. Aquestes pedres, branques, fulles, etc. no només creen una peça central, també deixen la seva empremta en el paper d’arròs que completa l’obra. A través de la utilització dels materials i fins i tot l’aigua de la zona, l’artista interrelaciona l’intern i l’extern i aconsegueix viure la Cort dels Matxos com una prolongació de la natura.

Segons aquest artista visual, el wabi-sabi és més que una qüestió estètica. Per a ell, aquest ens obre les portes a tota una filosofia de vida diferent.

In this art piece, Kardo Kosta explores the beauty of ephemeral, temporal and imperfect things. He does it by relating these characteristics from wabi-sabi, the Japanese aesthetics that gives the title to the intervention, with a concept often addressed by Kosta: the importance of the creative process, its times and evolution.

Therefore, in this artistic intervention each part of the process is important. The actions and attitudes during the week that Kosta and his creative assistants (grandsons Thomas Costa Mackern and Nahuel Costa, who also help him combine the work of different generations) have spent in the work space, as well as all the changes produced in the place, are as relevant as the resulting installation. That’s the reason why they decided to capture each moment in a photographic and video record, to secure the passing of time and the modifications brought to the space.

The art work uses only the materials, textures and colours belonging to the surrounding landscape. These stones, branches, leafs, etc. not only create a central piece, but also leave their traces on the rice paper that completes the work. By using the materials and even the water from the area, the artist interrelates the internal and the external, and manages to experience the Cort dels Matxos building as a prolongation of nature.

According to this visual artist, wabi-sabi is more than an aesthetic matter/issue. To him, it opens the doors to a completely different life philosophy.