About A Tree (Sobre un arbre)

La instal·lació dual de Karin van der Molen i Pat van Boeckel juga amb els conceptes de “dins” i “fora” i explora la relació de les persones amb el bosc. Els dos artistes uneixen forces per explorar el tema de la Biennal, cadascun des de la seva disciplina: van der Molen des de les intervencions en l’espai i van Boeckel des del vídeo-art.

Ambdues obres conviden el bosc a entrar dins d’una construcció humana, el Fornal, alhora que doten aquests trossos de natura descontextualitzats d’un nou significat. En l’escultura de van der Molen, els materials més corrents de la nostra vida quotidiana, com són la porcellana i les vaixelles, creixen com bolets sobre un arbre que s’escapa per la finestra. Mentre que la peça de van Boeckel, que troba el seu origen en el mateix suport on es projecta, com és habitual en les creacions d’aquest artista, reinterpreta l’experiència de trobar-se en mig d’un bosc.

A través d’About A Tree, aquests dos artistes holandesos, que han exhibit els seus treballs en nombroses ocasions i en països tan diversos com Alemanya, l’Índia o el Japó, ens plantegen dues preguntes: si és possible emportar-nos el bosc a casa amb nosaltres i de quina manera el nostre ésser cultural influencia aquest mateix bosc.

A més de les connexions que podem trobar amb el shinrin-yoku, l’obra pica l’ullet a la tècnica japonesa del kintsugi, una pràctica filosòfica que dona un nou valor a objectes de ceràmica trencats en reparar-los utilitzant materials preciosos.

Karin van der Molen and Pat van Boeckel’s dual installation plays with the concepts of “inside” and “outside” and explores people’s relationship with the forest. Both artists join forces to explore the Biennial’s theme, each one from its respective discipline: van der Molen from the space interventions and van Boeckel from video-art.

The two artworks invite the forest to enter into a human-made construction, the Fornal building, at the same time that they provide these decontextualized pieces of nature with a new meaning. In van der Molen’s sculpture, the most ordinary materials from our quotidian life, as porcelain and cutlery are, grow like mushrooms on a tree that escapes through the window. Whereas van Boeckel’s piece, which finds its origin in the same support where it’s projected, as it’s usual in this artist’s creations, reinterprets the experience of being in the heart of a forest.

Through About A Tree, these two Dutch artists, who have exhibited their works on numerous occasions and in countries as diverse as Germany, India or Japan, set out two questions: if it is possible to take the forest home with us and which way our cultural being influences this same forest.

Together with the connections we can find with shinrin-yoku, the artwork hints at the Japanese technique of kintsugi, a philosophical practice that gives a new value to broken pottery by repairing it using precious metals.